Prečo rekuperácia

Implementáciou rekuperačnej jednotky zabezpečíme nútenú výmenu vzduchu v interiéri. Jej hlavnou úlohou je priviesť dostatok čerstvého vzduchu z exteriéru na dýchanie pri minimálnych energetických stratách unikajúcim teplom pri klasickom vetraní.

Implementácia pre rodinne domy

V dnešnej dobe projekty rodinných domov a menších stavieb obsahujú moderné plastové okna a zateplenie objektu. Cieľom stavebného riešenia je znížiť náklady na výrobu tepla. Pri vzduchotesnosti takýchto stavieb je nevyhnutné riešiť prívod čerstvého vzduchu.

Rekuperácia je odovzdanie tepla výfukového vzduchu, čerstvému vháňanému chladnejšiemu vzduchu. Implementáciu regeneračného systému je potrebné zahrnúť už do projektu rodinného domu.

Z pohľadu vnútorného systému rekuperácie, sa pri návrhu implementácie rekuperačnej jednotky uvažuje s jednoduchým systémom vetrania prípadne s rekuperačnou jednotkou obsahujúcou vyššiu inteligenciu riadenia a kontroly prietoku vzduchy.

Poskytujeme odborné

poradenstvo ZDARMA

Systémy riadenia rekuperácie

Jednoduchý systém ovládania rekuperačnej jednotky vetrania pozostáva v implementácii hlavnej rekuperačnej jednotky zabezpečujúcej kompletnú výmenu vzduchu v obytnom priestore a základných snímačov a regulátorov zabezpečujúcich meranie množstva vháňaného čerstvého vzduchu ktorý sa ohrieva výfukovým.

V prípade nízkych vonkajších teplôt je možné doinštalovať prídavne ohrievače vzduchu a to alebo na vstupe (mrazivé vonkajšie teploty) alebo výstupe z rekuperácie do miestnosti (pri prechodnom období jar/jeseň).

Rekuperačný systém obsahujúci sofistikovanejšie riadenie pozostáva hlavne v implementácii väčšieho množstva snímačov, meračov prietokov, regulátorov, rekuperačným by-pass systémom. Ovládacia jednotka má možnosť prepojenia na internet a spárovanie s aplikáciou na mobilných telefónoch. Rekuperačná jednotka má možnosť implementácie viacerých druhov filtrov.

Centrálne vetracie systémy s rekuperáciou tepla

Centrálna vetracia jednotka je inštalovaná v technickej miestnosti. Hlavným dôvodom je montáž rozvodov pre vháňaný čerstvý a výfukový vzduch. Rozvody sú riešené implementáciou flexibilným systémom vzduchových hadíc prípadne nízkoprofilovým potrubím

Lokálne vetracie systémy s rekuperáciou tepla

V prípade že nie je možná inštalácia potrubia pre distribúciu vzduchu, variantou pre zabezpečenia rekuperácie vzduchu je decentrálny vetrací systém pozostávajúci s rekuperačný jednotiek osadených cez murivo miestnosti ako rekuperačný vetrací otvor.

Podmienkou je len osadenie na stenu s priamym kontaktom do exteriéru.

Implementácia pri obytných domoch

V minulosti pri stavbe starších budov sa počítalo s netesnosťami dverí, okien a škár muriva. Pri únikoch v netesnostiach sa však stráca aj teplo, čim stúpajú náklady na jeho spätne vyrobenie.

Pri rekonštrukcií starších panelových domov je hlavnou realizáciou výmena okien a zateplenie fasády, utesnenie škár v stúpačkách. Vzduchotesnosť takýchto bytov spôsobuje pri zvýšenej vlhkosti tvorba plesní a pachové zhoršenie kvality vzduchu v interiéry.

Centrálny rekuperačný systém ktorého vzduchotechnická jednotka sa nachádza na streche obytného domu zabezpečí prísun čerstvého vzduch, ktorý po tepelnej výmene je vháňaný do interiérov.

V rekuperačnej jednotke výfukový vzduch odovzdá teplo nasávanému čerstvému vzduchu. Prísun a odvod vzduch je riešený spoločnými stúpačkami v dome. Následne každý regulačný bytový box samostatne riadi potrebné množstvo vháňaného čerstvého vzduchu pre danú bytovú jednotku. Centrálna jednotka v neustále vyhodnocuje komunikáciu so všetkými regulačnými bytovými boxami a nastavuje požadovaný výkon.

V byte je distribúcia čerstvého vzduchu do miestností riešená potrubovými hadicami alebo dnes už viac preferovaním úzkym distribučným potrubím, ktoré prešlo rôznymi dizajnérskymi úpravami.

Riešenie s centrálnou jednotkou na streche domu. V pravej časti je znázornene riešenie s rekuperačnou jednotkou v každom byte samostatne